பிறப்பால் தமிழன் ….

என் தாத்தா , நிலத்தை தோண்டிய போது தங்கம் கிடைத்தது

என் தந்தை தோண்டிய போது நீர் கிடைத்தது

நான் தோண்டிய போது கண்ணி வெடிகள்  கிடைத்தது

என் மகன் தோண்டும் போது எலும்புக்கூடுகள் கிடைக்கும்

தமிழனாய் பிறந்ததை தவிர என்ன தவறு செய்தோம்

இளந்திரையன்

Advertisements

Leave a comment

Filed under கவிதை, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s